ابلاغ نگارش سوم دستورالعمل مسئولین فنی تجهیزات پزشکی؛ تجمیع دستورالعمل ها/ بازنگری رشته های تحصیلی مجاز/ تسهیل شرایط احراز صلاحیت/ لزوم رتبه بندی و بازنگری شرح وظایف ویژه

واردکننده و توزیع کننده تجهیزات پزشکی امری ضروری می باشد. لذا براساس ماده 13 آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی، دستورالعمل مسئولین فنی تجهیزات پزشکی به منظور تعیین الزامات و شرح وظایف مسئولین فنی بازنگری و ابلاغ گردید.

وی افزود: بازنگری رشته های تحصیلی مجاز جهت مسئولین فنی، تسهیل شرایط احراز صلاحیت، لزوم رتبه بندی مسئولین فنی و بازنگری شرح وظایف مسئولی فنی از جمله تغییرات این دستورالعمل می باشد.

مهندس تربتی در پایان گفت: همچنین دستورالعمل های مسئولین فنی واحدهای تولیدکننده، واردکننده و توزیع کننده در یک دستورالعمل گردآوری شده است.