تمدید 20 روزه مهلت تحویل مدارک جهت شرکت در مناقصه خرید تجهیزات 26 اتاق عمل و 4 بیمارستان کشور عراق با رایزنی انجام شده با وزارت بهداشت عراق ویژه

و با توجه به درخواست شرکتها، با رایزنی های انجام شده با وزارت بهداشت عراق، آخرین مهلت تحویل مدارک جهت شرکت در مناقصه خرید تجهیزات پزشکی 26 اتاق عمل و 4 بیمارستان کشور عراق ، 20 روز دیگر تمدید شد.

وی افزود: آخرین مهلت تحویل مدارک، 28 بهمن ماه سال جاری می باشد.